Laatste nieuws


3 september 2019

Mooie begeleidingsmomenten.
Wanneer ik kennis maak met kinderen, jongeren en ouder(s) binnen mijn praktijk, merk ik dat zij vaak een lange zoektocht en diverse ervaringen achter de rug hebben binnen de hulpverlening.
Zij zijn op zoek naar begeleiding, waarin zij gezien worden in hun rouw, hun diepe verdriet vanwege het verlies van hun dierbare. Zij willen graag begeleiding van iemand die er, specifiek op dit gebied, zijn of haar werk van heeft gemaakt, voorafgegaan door opleiding en/of ervaring. Wat ik ook steeds meer te horen krijg, is dat mensen het een verademing vinden, wanneer het ter sprake komt, dat ik als hulpverlener zelf ook een groot verlies heb meegemaakt, binnen mijn gezin.
Het verlies is nooit vergelijkbaar, maar zij zeggen dat zij voelen en merken dat er minder woorden nodig zijn en dit geeft een goed gevoel. Uiteraard wens ik niemand zo’n groot verdriet toe, maar hoe mooi is het, dat mijn persoonlijke verdriet kan leiden tot mooie begeleidingsmomenten en het een nieuw doel kan krijgen.

3 januari 2019

De cliënt en de naasten. Terugkijkend op het afgelopen jaar, heb ik een aantal gezinnen intensief begeleid. Er was sprake van een complexe gezinssituatie. Gedurende de begeleiding kwamen er steeds meer aandachtspunten naar voren. Stapsgewijs en in samenwerking met alle betrokkenen zijn er stappen gemaakt in de begeleiding.

De complexiteit van de hulpvraag is wel een aandachtspunt in de hulpverlening. Om in de kern van de complexe hulpvraag te kunnen komen, is de betrokkenheid van naasten onmisbaar. Zij vervullen een belangrijke rol in de stappen die de cliënt kan maken en in de informatie die nodig is om een passende begeleiding aan te kunnen bieden. Dit is de reden dat ik nooit alleen een cliënt begeleid, maar ook altijd de naasten. Er is altijd een nagesprek, waarin de naasten hun zorgen kunnen uiten, vragen kunnen stellen en ik advies kan uitbrengen hoe om te gaan met bepaalde situaties. Daarnaast ben ik telefonisch bereikbaar. Dit is iets wat ik na ieder gesprek de cliënt en de naasten weer op het hart druk.

Ik hoop dat er binnen de hulpverlening evenveel aandacht zal zijn voor de omgeving rondom de cliënt voor een meest optimale begeleiding van de cliënt. En waar nodig, samenwerking gezocht zal worden met collega’s. Dit is iets waar ik mij het komende jaar ook weer volledig voor ga inzetten!12 december 2018

Richtlijn Palliatieve Zorg Kinderen. Via de Netwerk(en) Integrale Kindzorg (NIK) nam ik deel aan de bijeenkomst m.b.t. een eventuele actualisering en/of aanpassing van de Richtlijn Palliatieve Zorg Kinderen. Deze richtlijn dateert uit 2013. Het was een interessante bijeenkomst, waarbij we in groepen uiteengingen. Mijn belangrijkste visie van deze avond is, dat er nog meer aan het kind gevraagd mag worden, waar het behoefte aan heeft of juist niet. Naast dat er uiteraard medisch gekeken wordt naar wat de mogelijkheden zijn. De communicatie met het kind kwam opvallend vaak voor bij de ‘aanbevelingen.’ Eigenlijk vind ik dat dit het belangrijkste is. Uiteindelijk gaat het ook over het kind. Dus zou de visie van het kind bovenaan de lijst moeten staan. Verder werd er bij de samenvatting stilgestaan bij het grote aantal aanbevelingen vanuit de groepen rondom rouwbegeleiding. Dit zou een vast onderdeel moeten zijn van de palliatieve zorg voor een kind.
Ook de naasten hebben recht op deze psychosociale zorg.

Najaar 2018 en voorjaar 2019

Binnen mijn praktijk begeleid ik regelmatig kinderen, waarvan de ouders gescheiden zijn of gaan scheiden. Naast literatuurstudie wil ik graag nogmaals een nascholing gaan volgen m.b.t deze situaties. Die staat in de planning voor komend najaar of het voorjaar. Een scheiding kan jaren later (of al eerder) een grote impact hebben op een kind. En dat kan op diverse gebieden tot uiting komen. Met effect op beide gezinnen. Er is sprake van verlies, omgaan met dit verlies. Het is een situatie die zeker speciale aandacht verdient, indien nodig. En de juiste expertise.

Ouderen en eenzaamheid. Alhoewel ouderen niet tot mijn doelgroep m.b.t. mijn praktijk horen, qua leeftijd, ligt hier een groot aandachtsgebied open. Ik volg dit op de voet, heb met eenzame ouderen in mijn directe omgeving te maken. Wellicht ga ik ook iets betekenen voor de ouderen, die steeds meer en vaker afscheid moeten nemen van mensen om zich heen en vaak ook van hun mobiliteit en fysieke en/of geestelijke gezondheid. Wordt vervolgd.

Kortom; plannen genoeg, naast de andere werkzaamheden!29 augustus 2018

Even een korte update van diverse activiteiten, de afgelopen maanden.

In maart ben ik actief deel gaan nemen in de CEO Raad Informatiebeleid Zorg van het Ministerie van VWS. Sinds ik met mijn kinderen en anderen in het ziekenhuis kom, heeft de communicatie mij altijd geïnteresseerd en dan in het bijzonder de communicatie tussen patiënten en medewerkers in de zorg. Ook heb ik mij altijd bezig gehouden met ontwikkelingen in het buitenland om die te optimaliseren. Toen de oproep voorbij kwam om mij daar actief voor in te zetten vanuit patiënten perspectief m.b.t. data en –processen, privacy, kon ik niet weigeren…inmiddels heb ik mee mogen denken over kamerbrieven, nam ik deel aan een panel bij het ICT Health Congres in Den Haag (met interessante discussies met het publiek) en was ik deelnemer aan een interactieve werkbijeenkomst big data en gezondheid. Deze maand heb ik nog mijn medewerking verleend aan een interview. Later daarover meer. Alles voor CEO Raad Informatie Beleid Zorg. Het blijft vooralsnog zeer interessant.

In juni heb ik een nascholing gevolgd m.b.t. Individueel Systemisch Werken. Het was weer zeer inspirerend. Ik kan het zeker inzetten in mijn praktijk. En wil in te toekomst mogelijk nog meer scholing op dit gebied volgen.

Daarnaast zit ik nog steeds in twee Netwerken Integrale Kindzorg. Ook voor deze netwerken wil ik mij blijven inzetten. www.nikzuidwest.nl en www.nikzuidoost.nl

Momenteel begeleid ik natuurlijk ook kinderen binnen mijn praktijk. Ook krijg ik via andere kanalen (email, sociale media, WhatsApp)steeds meer vragen m.b.t. de dood en rouw. Het is fijn om samen de weg te bewandelen op deze moeilijke verliesmomenten en daar iets in te kunnen betekenen.

25 mei 2018

De nieuwe privacywetgeving AVG
Verlies en Rouw Kind en Jongere voldoet, met ingang van 25 mei 2018, aan de nieuwe Europese privacywetgeving AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Hierover is meer te lezen in het tabblad “Tarieven, voorwaarden & AVG“.6 april 2018

Symposium ‘Chronische pijn bij kinderen; hoe nu verder?’ Georganiseerd door het Kinderpijncentrum in UMC St. Radboud. Multidisciplinaire aanpak bij kinderen met chronische pijn, waarbij de psychosociale begeleiding geïntegreerd is. Diverse nationale en internationale sprekers over onderzoeken en resultaten van hun succesvolle behandelingen van kinderen met chronische pijn. Nederland beschikt over 2 Kinderpijncentra; het tweede centrum bevindt zich in het Erasmus Mc Sophia. Het was een zeer interessant symposium. Link naar details.

De diverse geldstromen binnen de bekostiging van een eventuele multidisciplinaire behandeling van kinderen met chronische pijn, buiten het ziekenhuis, werden besproken. Er is nog veel werk aan de winkel om de financiering van deze multidisciplinaire behandeling in goede banen te leiden.   Voor een optimale behandeling van deze groep kinderen. Via zorgverzekeraars.

29 maart 2018

Brussensymposium; ‘op weg naar volledig gezinsgerichte zorg.’ Georganiseerd door Stichting Kind en Ziekenhuis. Deze middag ging over de broers en zussen van een kind dat chronisch ziek is of veel zorg nodig heeft. De aandacht van de zorgverleners gaat vaak vooral uit naar het zieke kind en de ouders. Broers en zussen worden hier nogal eens over het hoofd gezien. Uit onderzoeken blijkt,   dat brussen van een chronisch ziek kind meer risico lopen op het ontwikkelen van psychosociale problematiek. Er kwamen brussen aan het woord. Daarnaast was er aandacht voor diverse materialen die ingezet kunnen worden in de begeleiding van brussen. 

http://kindenzorg.nl/brussensymposium-donderdagmiddag-29-maart-13-30-17-00-utrecht/29 maart 2018

De eerste training in het gebruik van de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van  Zorgbehoeften) via het NIK Zuidwest. ‘Met de GIZ-methodiek breng je snel de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart. Samen met ouders, jeugdigen en andere professionals. Zo kom je tijdig tot passende ondersteuning en wordt de eigen kracht versterkt.’   Voor meer informatie: https://www.ncj.nl/giz/

De GIZ-methodiek is volledig of gedeeltelijk geïmplementeerd bij  de volgende organisaties:                een aantal vestigingen van Centrum Jeugd en Gezin (CJG), een aantal vestigingen van de GGD (jeugdgezondheidszorg), jeugdteams van diverse gemeenten, Stek jeugdhulp, Xtra plus (SMW)         en nu Kinderpalliatief Netwerk.

Wat mij aan de GIZ-methode aanspreekt is, dat er vooral ook naar de sterke kanten van het kind en het gezin wordt gekeken. En dat de aanpak zich vooral richt op samenwerking tussen de professional, het kind en de ouders. Hierbij wordt vraaggericht gewerkt. ‘Voor iedereen die in de jeugdsector werkt, is het een uitdaging om daadwerkelijk vraaggericht te werken en kinderen en gezinnen juist die zorg te bieden die goed aansluit bij hun wensen en behoeften. Hoe kunnen ouders, jeugdigen en professionals daar sámen vorm aan geven?’

Wordt vervolgd…

24 maart 2018

De bijeenkomst ‘Psychologische Zorg voor kinderen met een aangeboren hartafwijking en hun ouders’ was zeer interessant. Aangeboren hartafwijkingen is de grootste groep aangeboren afwijkingen.     De impact van deze ziekte kan zeer groot zijn, zeker ook psychosociaal. In het kinderhartcentrum van het Erasmus Mc Sophia is er steeds meer aandacht voor de psychologische zorg. Echter de behoefte blijft groot om passende zorg te vinden, ook buiten het ziekenhuis.15 maart 2018

Ik heb meegewerkt aan een filmpje over ons zoontje Bastiaan. Hierin vertel ik over zijn ziek zijn, hij werd geboren met meerdere hartafwijkingen, over zijn verblijf in het ziekenhuis en thuis. Maar ook over de impact van zijn ziekte en zijn overlijden op het hele gezin. Het is vandaag geplaatst op de website van kinderpalliatief.nl.

https://www.kinderpalliatief.nl/van-ouders-voor-ouders

5 maart 2018

Sinds april 2017 neem ik deel aan het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuidwest. Vanaf vandaag is daar nog een kinderpalliatief netwerk bijgekomen: Het NIK Zuidoost. Dit is in de wijde regio rondom het UMC St Radboud. Wij komen samen met als doel een zo optimaal mogelijke palliatieve zorg na te streven voor kinderen met een levensduur verkortende of levensbedreigende ziekte en hun gezinnen. Dit hopen wij te bewerkstelligen door alle zorg te coördineren en bij elkaar te brengen en daarbij informatie te verstrekken aan ouders en zorgverleners. Ouders met (complexe) zorgvragen kunnen ook bij het netwerk terecht. Ik vertegenwoordig de psychosociale zorg in deze. De kick-off was in ieder geval inspirerend! Op naar de volgende bijeenkomsten. Kijk voor meer informatie gerust eens op www.nikzuidoost.nljanuari 2018

Scholingen en symposia in 2017.

In 2017 heb ik diverse scholingen gevolgd en symposia bezocht. Met bijzondere focus op palliatieve kindzorg en systemisch werken. Twee van de vele interessegebieden m.b.t mijn praktijk, die mij zeer aan het hart liggen. Hieronder een overzicht van congressen en symposia, certificaten in bezit:

 • Mini-symposium MKS (Medisch Kindzorgsysteem); 26 januari 2017 in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam
 • Symposium Sterven doe je niet alleen; 27 januari 2017 in Leiden. Georganiseerd door de Kindercomfortteams
 • Scholing Stichting Humanitas Rotterdam Meldcode en Omgaan met agressie; 11 maart 2017
 • Symposium Zelfdoding; 11 april 2017. Georganiseerd door Yarden Utrecht
 • Symposium MKS ontzorgt kind en gezin; 30 mei 2017 in Utrecht
 • Congres kind- en gezinsgerichte zorg zonder muren; 20 november 2017 in Zwolle. Georganiseerd door Ronald McDonald Kinderfonds en Stichting Kind en Ziekenhuis
 • Symposium Kinderpalliatieve zorg; Bruggenbouw in comfortzorg. Georganiseerd door Emma Thuis Team in AMC Amsterdam.

Daarnaast heb ik een scholing gevolgd m.b.t. systemisch werken. Hierbij kwamen de diverse vormen van individueel systemisch werken aan bod. Deze opleiding wordt in 2018 afgerond.

20 november 2017

Nationaal Congres, Kind- en gezinsgerichte zorg zonder muren. Wederom een interessant programma, georganiseerd door Stichting Kind & Ziekenhuis en RonaldMcDonald Kinderfonds. Dit keer in Zwolle.

Sprekers waren Bram Verbrugge, Marian Jongmans, Korstiaan van Wyngaarden en Jan Peter Rake. Bram Verbrugge sprak over het thema: Voor je kind doe je alles. Hij is vader van Sara, een dochter met een zeldzame spierziekte. En is tevens columnist in het AD. Marian Jongmans is hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht en gezondheidspsycholoog op de polikliniek van de afdeling Neonatologie van het WKZ. Het thema waar zij over sprak was: Kwaliteit en psychosociaal. Korstiaan van Wyngaarden is medical officer digital health bij Philips. Hij sprak over: hoe kunnen innovatieve digitale ontwikkelingen in de zorg bijdragen aan het afbreken van muren? Jan Peter Rake is Kinderarts in het UMCG, in het Beatrix Kinderziekenhuis en werkt daarnaast in de KinderThuisZorg. Zijn thema was: Slecht de muren!

Hierna waren de breakout sessies. Ik volgde de psychosociale sessies. De eerste ging over: de psychosociale impact in kaart brengen & brengen naar de omgeving. Deze sessie werd gegeven door Dr. Chris Verhaak, Medisch psycholoog bij het Radboudumc. De tweede sessie ging over Reductie van medisch traumatische stress. De spreker was Prof. Dr. Martha Grootenhuis, hoogleraar Psychosociale zorg in het Prinses Maxima Centrum. De laatste sessie ging over VOICE: Vertrouwen, Overleg, Integratie, Controle en Evaluatie-naar een volwaardig partnerschap tussen ouders en zorgverleners. Spreker was Dr. Agnes van den Hoogen, gezondheidswetenschapper bij het UMC.

Kortom, een interessant congres.12 oktober 2017

Lancering website NIK Zuid-West.
Vanaf vandaag is het Netwerk Integrale Kindzorg Zuid-West te vinden onder de link: www.nikzuidwest.nl

Onder het kopje ‘Even voorstellen’ worden leden van het netwerk voorgesteld. Hier is ook meer informatie te vinden over mijn praktijk Verlies en Rouw Kind en Jongere.
Neemt u gerust eens een kijkje.

12 oktober 2017

Symposium Palliatieve zorg voor specifieke groepen.
Namens het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuid-West was ik aanwezig bij het symposium ‘Palliatieve zorg voor specifieke groepen.’ Dit jaarlijkse symposium werd georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en Omstreken, NPZR&O. Mijn collega en ik, beiden werkzaam binnen het NIK, bemanden de stand. We gaven antwoord op diverse vragen, waaronder de functie van het NIK, het werkproces, de sociale kaart en de leeftijdscategorie van de patiënten.

Er kwamen ook veel vragen over de psychosociale begeleiding, maar ook of deze begeleiding beschikbaar is voor de andere gezinsleden. Ik was heel blij met deze vragen en getoonde interesse, want juist broers en zussen worden vaak vergeten, zeker wanneer het gaat om deze psychosociale begeleiding. Vaak wordt de impact van een palliatieve thuissituatie pas ontdekt bij slechtere schoolresultaten of zelfs schooluitval. Ook komen fysieke klachten (bijvoorbeeld pijn) vaker voor, waarna een kind bij een fysiotherapeut onder behandeling komt, al dan niet met pijnmedicatie. Terwijl juist dan psychosociale begeleiding ingezet zou moeten worden, of het liefst in een veel eerder stadium.

Maar ook de draaglast van de ouders is een aandachtspunt. Ouders hebben zorgen over het zieke kind, over hun eventuele andere kinderen, over de verdere gevolgen van deze situatie (financieel, werk, toekomst etc.). Daarnaast zorgen zij voor alle kinderen. Het dagelijkse leven gaat ook verder. Bovendien moeten zij ook om zichzelf denken, zij zijn immers de motor van het gezin. De draagkracht moet er niet onder lijden. Bovendien zie je dat ouders in dit soort situaties hun grenzen steeds verder gaan leggen. Zij zijn al vele malen over hun eigen grenzen heen gegaan. Ook ouders hebben begeleiding nodig.

Het mooiste zou zijn dat ouders een compleet pakket aan zorg (medisch, psychosociaal, zingeving, school, werk, financieel etc.) aangeboden krijgen, van waaruit het complete gezin een keuze kan maken, passend bij de palliatieve situatie binnen dit specifieke gezin. Dit pakket aan zorg zou standaard na de diagnose en bij de aanvraag van palliatieve zorg aangeboden moeten worden, of reeds eerder, wanneer de palliatieve zorg al in het ziekenhuis of een andere instelling plaatsvindt. Zodat bij de transfer naar huis de benodigde zorg al geregeld is. Dit zijn allemaal punten waar wij ons met het NIK Zuid-West hard voor maken en die wij druk aan het ontwikkelen zijn. Ook palliatieve (rouw) nazorg maakt hier onderdeel van uit.

De psychosociale zorg is nu al beschikbaar via mijn praktijk. Mijn praktijk is ook vindbaar via de website van het NIK. Bij het kopje ‘even voorstellen.’

De website van het NIK Zuid-West is vindbaar onder het logo van NIK Zuid- West, naast dit bericht of onderaan de voorpagina van mijn website.12 september 2017

Mijn LinkedIn artikel.
Nu ik inmiddels ruim 9 maanden binnen mijn praktijk kinderen en jongeren in een verlies of rouwsituatie heb begeleid en nog steeds begeleid, valt het mij iedere keer weer op dat ieder kind, diep van binnen, een kracht bezit.

Deze kracht komt naar voren, bij ieder kind op zijn of haar eigen tijdstip. Ik vind het iedere keer weer prachtig om dit te mogen zien en mee te maken op het pad van het kind in een verliessituatie, waar ik een klein stukje op mee mag lopen. Juist op dit moment.

Deze kracht komt vaak naar voren in de vorm van oplossingen; hoe om te gaan met het verlies. Het verlies blijft, maar het kind vindt vaak zelf een heel eigen, unieke, manier om om te gaan met het verlies. Een manier die troost geeft. Wanneer het kind over deze manier van omgaan met het verlies praat, zie ik vaak glinsterende, blije ogen. Ondanks het verdriet, de pijn, het gemis.

De kracht wordt zichtbaar. Deze eigen manier van omgaan is zelf bedacht, is van binnenuit ontstaan, past altijd bij dit kind en is vaak blijvend en tot steun voor een langere periode. Totdat er weer een nieuwe, beter passende, manier van binnenuit ontstaat.
Ook weer wanneer het de tijd ervoor is. Het allermooiste vind ik om samen op zoek te gaan naar deze innerlijke kracht, want hoe klein die soms ook lijkt middenin de verliessituatie; ieder kind bezit deze kracht. Daarbij alle talenten benuttend. Hierbij kan ik al mijn eigen talenten en werkvormen inzetten.

Hoe mooi is dat!

5 september 20175 september 2017

Tijdens de bijeenkomst van het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK), waar ik deel aan neem, heb ik een presentatie mogen verzorgen over mijn praktijk voor de overige leden van het netwerk.
Het was een mooie manier om te vertellen over mijn manier van werken, de materialen die ik gebruik, de verschillende gebieden rondom verlies en rouw. En vooral ook hoe belangrijk het is dat passende begeleiding hierin op tijd gevonden wordt. Hoe eerder, hoe beter, zie ik ook binnen mijn praktijk. Ook wilde ik aandacht vragen voor de broertjes en zusjes (brusjes) en de andere gezinsleden. Ieder gezinslid ervaart het verlies op geheel eigen wijze. Deze eigen wijze is ook het aanknopingspunt voor de begeleiding, maar ook de naasten met ook hun eigen wijze van omgaan met het verlies zijn een groot aandachtspunt.

Samenwerking met andere instanties vind ik heel erg belangrijk. Ik geloof dat door goede onderlinge samenwerking de meest optimale zorg en begeleiding kan worden aangeboden in verlies- en rouwsituaties. Ik heb inmiddels contact met Schoolmaatschappelijk Werk, Gemeente, Huisartsenpraktijk, Kinderartsen in regionale ziekenhuizen, Sophia Kinderziekenhuis, Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuid-West, jongerenwerk, Lucertis (kinder- en jeugdpsychiatrie), Basisscholen en Middelbare Scholen, uitvaartondernemers. Ook de komende periode wil ik de samenwerking uitbreiden binnen de regio.

Samen sta je sterk.

1 juli 2017

Het eerste half jaar van mijn praktijk.
Inmiddels is het eerste half jaar van mijn praktijk voorbijgevlogen. Nog iedere dag ben ik gelukkig dat ik deze stap gemaakt heb en dankbaar dat ik iets mag betekenen in het leven van kinderen, jongeren en hun gezin en/of familie in verlies- en rouwsituaties.

De begeleiding spitst zich toe op diverse verliessituaties: overlijden, palliatieve gezinssituatie, scheiding, ziekte. Ik begeleid/heb begeleid 16 cliënten. Ook voer ik nagesprekken met de ouder(s) en naaste familieleden.

Ik maak gebruik van diverse materialen en ook de plaats van begeleiding varieert. Iedere begeleiding is heel anders. Ik heb bijvoorbeeld de prachtigste gesprekken gehad tijdens wandelingen naar het water of de begraafplaats. Iedere keer weer ben ik onder de indruk van het verdriet van de kinderen en hun naasten en de flexibiliteit die deze kinderen bezitten om er op hun geheel eigen wijze mee om te gaan. Zo mooi. Ik ben meerdere keren per week op zoek naar nieuwe materialen en werkvormen om mee te werken. Muziek maakt ook onderdeel uit van de begeleiding.

Ook op papier heb ik diverse werkvormen zelf ontworpen. Onder andere schrijfopdrachten. De analyse, achteraf, van de schrijfopdrachten maakt heel helder waar een emotioneel pijnpunt zich bevindt. Naar aanleiding van het geschrevene is doorvragen mogelijk. Een supertool, al zeg ik het zelf. En zo zijn er nog een aantal.

Voorlichting. Ik heb al een aantal keren mogen spreken over verlies en rouw bij kinderen. Ook voor het najaar ben ik gevraagd om te komen spreken over ditzelfde onderwerp en mijn eigen praktijk.

Ik heb diverse symposia bezocht en er volgt in het najaar/voorjaar 2018 nog zeker één symposium en scholing. Zie hieronder bij ‘Scholing.’

Netwerk Integrale Kindzorg (NIK). Ik wil graag een steentje bijdragen aan het NIK Zuid-West m.b.t. de Kinderpalliatieve zorg. En dan ook vanuit mijn oogpunt van de psychosociale zorg. Een belangrijk aandachtspunt wat mij betreft is: oog voor de broertjes en zusjes (brusjes) in een kinderpalliatieve gezinssituatie. Samen met zijn allen nadenken en uitwerken!

Kortom, het was een mooi eerste half jaar en een prima start van mijn praktijk. Het komende half jaar staat er veel interessants in mijn agenda. Maar ik kijk vooral uit naar de begeleiding van de kinderen/jongeren en hun naasten binnen mijn praktijk. Want zij zijn diegenen waar alles (mijn praktijk) om begonnen is…23 juni 2017

Tweede Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) bijeenkomst.
Wij hebben, als leden van het NIK Zuid-West, hard gewerkt aan de sociale kaart.
Daarop komen professionals en/of instanties waarnaar verwezen kan worden voor palliatieve Kindzorg in de breedste zin van het woord.

Graag zouden wij ook huisartsen betrekken bij ons netwerk. In een later stadium Kinderartsen.
Ook perifere ziekenhuizen krijgen steeds vaker te maken met palliatieve kindzorg. Zoveel mogelijk professionals en/of instanties. Ook te denken valt aan scholen, geestelijke verzorging, CJG, GGZ etc. Via de ingevulde sociale kaart formulieren wordt er mogelijk contact gelegd.

Deskundigheidsbevordering van de netwerkleden staat hoog aan het lijstje. Diverse leden gaan de cursus Palliatieve Zorg bij Kinderen van Stichting PAL/ICPCN volgen. Anderen doen dat al. Ik heb deze cursus al in januari 2017 met succes afgerond. Ik ga mij nog verder scholen.

In het kader van deskundigheidsbevordering worden er diverse sprekers uitgenodigd tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van het NIK Zuid-West. Ik mag tijdens de volgende bijeenkomst spreken over mijn praktijk, werkwijze, ervaringen. Ook zal ik dieper ingaan op de achtergronden van rouw en verlies. Ik kijk er enorm naar uit!

Na de bijeenkomsten, die wisselend bij de netwerkleden op het werk plaatsvinden, vindt er steevast een rondleiding plaats. Het is heel fijn om te zien waar je collega’s werken en hoe zij zich inzetten voor de kinderpalliatieve zorg!

Ik vind het fijn mij te kunnen inzetten voor de kinderpalliatieve zorg. Het is zo nodig.

1 juni 2017

Voor het komende najaar en in het voorjaar van 2018 heb ik mij ingeschreven voor scholing.
Ik ga 3 maanden scholing volgen op het gebied van Systemisch werken. Dit is al heel lang een droom van mij. Het heeft mijn interesse.

In het voorjaar wil ik graag ook nog scholing volgen omtrent het interpreteren van kindertekeningen. Ik heb hier al literatuur over gelezen en gebruik het tekenen o.a. veel in mijn praktijk bij de begeleiding van kinderen en jongeren in verlies- en rouwsituaties.

Daarnaast ga ik ook dit najaar weer naar het symposium van het Kinderfonds. Dit jaar is het thema Kind en gezinsgerichte zorg zonder muren. Interessante lezingen, workshops. En netwerken.30 mei 2017

Bijeenkomst MKS (Medische Kindzorg Systeem), Utrecht.
Thema van deze ochtend: MKS ontzorgt kind en gezin.

Sprekers:
– prof. Dr. Hugo Heymans (voormalig directeur, kinderarts Emma Kinderziekenhuis)
– Dr. Jan Peter Rake (kinderarts Martini Ziekenhuis Groningen Groningen en bij Kinderthuiszorg)
– Carolien Huizinga MSc. (Programmaleider Regionale Kinderpalliatieve Netwerken bij stichting PAL)
– Monique Albers (Kinderthuiszorg Flexiekids)
– Christa v.d Born (medisch verpleegkundig KDV, bestuur VGVK)
– Vera Thomassen (ervaringsdeskundige en mantelmama).

Het Medische Kindzorg Systeem; een prachtig systeem binnen de kinderpalliatieve zorg.
Veel voordelen van dit systeem zijn besproken.

17 mei 2017

Eerste netwerkbijeenkomst Netwerk Integrale Kindzorg.
Wij hadden onze eerste netwerkbijeenkomst voor de Kinderpalliatieve Zorg. Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) voor de regio Zuid-West. Het was een succesvolle bijeenkomst. Er kwamen veel interessante punten naar voren. Wij blijven samen werken aan de verbetering van de organisatie en kwaliteit van zorg en begeleiding in de thuissituatie aan gezinnen met een kind met levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening in heel Nederland, zodat elk gezin vanaf diagnose kan rekenen op deskundige, integrale en gecoördineerde zorg/begeleiding gericht op kwaliteit van leven en als het moment daar is op een goed levenseinde en nazorg. De volgende netwerkbijeenkomst is in juni. Informatie over het netwerk op onderstaande site:
http://www.kinderpalliatief.nl/Nieuws/Uitbreiding-regionale-Netwerken-Kinderpalliatieve-Zorg18 april 2017

Kickoff bijeenkomst Netwerk Integrale Kindzorg Zuid-West.
Ik neem deel aan deze netwerkbijeenkomsten Palliatieve kindzorg, regio Zuid-West. Het is zeer interessant en nodig. Alle expertise bijeen om de meest optimale (palliatieve) zorg voor een ernstig ziek kind te realiseren en voor het gezin. Laten wij vooral de broertjes en zusjes niet vergeten. En de zorg op verschillende terreinen….wordt vervolgd…..

Hieronder enkele citaten, overgenomen van onderstaande website, m.b.t. deze netwerken.
Meer informatie op de volgende site: www.kinderpalliatief.nl

 1. Landelijke dekking
  Wij willen in samenwerking met alle partners in de regio met betrekking tot kinderpalliatieve zorg komen tot 7 regionale Netwerken in de adherentiegebieden van de academische kinderziekenhuizen. Daarmee realiseren we een landelijke dekking van kinderpalliatieve zorg
  …’
 2. Meerwaarde netwerken: brede blik
  Het Netwerk biedt ondersteuning aan alle gezinnen met een ernstig ziek kind, gericht op het gewone leven én de rust en balans in het gezin. Het kent een brede opzet met multidisciplinaire deelnemers vanuit het ziekenhuis, huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, kinderthuiszorg, kinderopvang, kinder- en jeugdhospice, apotheek en Centrum jeugd en gezin. Vanuit het Netwerk is niet alleen aandacht voor het medische perspectief, maar richten wij ons juist ook op de psychische-, pedagogische-, sociale- en spirituele aspecten van het kind en gezin. Hiermee steunen we enerzijds de verdere ontwikkeling en de kwaliteit van leven van het kind en anderzijds het volledige gezin door goede, gecoördineerde zorg te organiseren. Het kind kan hiermee op een zo goed mogelijke manier zijn/haar leven leiden en de gezinnen worden ondersteund om alle benodigde zorg te regelen en worden zodoende ontlast. Ook de impact van de ziekte op de broertjes en zusjes is hierbij een aandachtspunt.
 3. Nu gaan we in 7 regio’s aan de slag en willen we graag samenwerken met de Netwerken Palliatieve Zorg en de netwerkcoördinatoren om elkaar aan te vullen en te versterken:
  – Elkaar kennen, weten te vinden en afstemmen ten behoeve van de cliënten om zo bij te dragen aan de kwaliteit van zorg.
  – Over en weer vraagbaakfunctie voor informatie en advies.
  – De Netwerken Palliatieve Zorg zijn reeds goed ingebed met veel kennis van de regio, werken nauw samen met huisartsen en weten wat werkt. Graag sluiten we hierbij aan.
  – De Netwerken Palliatieve Zorg kunnen een gezin met een ernstig ziek kind doorverwijzen.
  – De Netwerken Kinderpalliatieve zorg kunnen een bijdrage leveren bij gezinnen met kinderen waarvan een van de ouders gaat overlijden.

11 april 2017

Symposium ‘Zelfdoding, praat erover’
Ik heb deelgenomen aan dit symposium over zelfdoding. Sprekers van deze middag/avond: Victor Staudt , ervaringsdeskundige die een poging tot zelfdoding overleefde.
Jan Mokkenstorm, oprichter van 113 online (zelfmoordpreventie). Danielle Pascal, schrijfster en psychosociaal therapeute over de impact van zelfdoding op de maatschappij.
Dagvoorzitter: Daan Westerink. Het was een indrukwekkende informatieve avond, waarbij ik ook in gesprek raakte met jongeren die een poging tot zelfdoding overwegen.1 april 2017

Mijn praktijk na het eerste kwartaal.
Ik heb momenteel meerdere kinderen als cliënt in mijn praktijk; kinderen middenin een rouwsituatie, kinderen in een verliessituatie vanwege de scheiding van hun ouders en kinderen die te maken hebben met een ernstige (levensbedreigende) ziekte van een ouder. En soms is het een combinatie van meerdere verliessituaties. Daarnaast begeleid ik de ouders ook m.b.t. de rouw- en verliessituatie en eventuele vragen rondom hun kinderen, ook m.b.t. opvoeding en het gedrag van hun kind(eren).

Ik ga binnenkort mogelijk ook kinderen begeleiden die zelf een levensbedreigende of levensduur verkortende ziekte hebben. Met alle bijkomende verlieservaringen. Ook hierbij hoort de begeleiding van de ouder(s) en brusjes.

Daarnaast begeleid ik twee jongeren bij het Rouwstation van Stichting Humanitas Rotterdam. Beiden hebben zij een recent een dierbare naaste verloren. Samen gaan wij op weg om bij ieder kruispunt van het leven stil te staan, mogelijkheden te bespreken, waaruit de jongere zelf de richting kiest die het beste bij hem of haar past. Ook proberen wij vooruit te kijken, wanneer de jongere eraan toe is.

Ik heb kinderen en jongeren met diverse verliessituaties als cliënt in mijn praktijk, maar ook de leeftijd is zeer divers. Ook hele jonge kinderen, die een hele andere manier van begeleiden vragen.

Het is heel mooi werk. Ik ben blij dat ik deze overstap heb gemaakt per 1 januari 2017.
Het is zo nodig. Ik wil dit nog heel lang blijven doen.

14 februari 2017

Vandaag de laatste scholingsdag BOR (Begeleide Omgangsregeling) bij Humanitas Rotterdam. Hierna hoop ik snel gezinnen te mogen begeleiden in de overdracht van het kind van de thuiswonende naar uitwonende ouder en andersom, in een (vecht-)scheidingssituatie.13 februari 2017

Ik ben, met terugwerkende kracht per 1 februari 2017, registerlid bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie voor de Gezondheidszorg. En daarmee praktijkhouder NFG-Praktijk voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening. Ik bied de Therapievorm aan: Rouw en Verliesbegeleiding op het Niveau: universitair.

Dit betekent dat cliënten, na mijn ontvangst van de AGB code van de zorgverzekeraars (aanvraag ingediend), het consult gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen via de Zorgverzekeraar die bij de NFG aangesloten is. Voor verdere informatie: Zie Tarieven; Algemene Voorwaarden op deze website.

3 februari 2017

Op 3 februari verschijnt het interview en artikel over mijn persoonlijke verlies- en rouwsituatie na het overlijden van mijn zoon Bastiaan op de pagina van RememberMe.nl op Facebook en Twitter. Eénmalig.27 januari 2017

Symposium ‘Sterven doe je niet alleen.’
Kinderpalliatieve zorg in de keten. Symposium voor huisartsen, kinderartsen en verpleegkundigen, psychosociale zorgverleners in 1e 2e 3e lijn. Hele dag; Leiden. Organisatie: Kinder Comfort Team Sophia, Kinder Comfort Team Willem Alexander i.s.m. Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken (NPZR)

26 januari 2017

Symposium Medisch Kindzorg Systeem (MKS).
Werken met het MKS en Indiceren & organiseren van zorg aan het zieke kind en gezin. I.s.m. V&VN, VGVK, ZonMw, Stichting Kind & Ziekenhuis, project ‘Impuls opleiding kinderverpleegkunde.’ Middag- en avondprogramma bij Zorgacademie ErasmusMc.25 januari 2017

Vandaag sta ik met een stukje over mijn praktijk Verlies en Rouw Kind en Jongere Ulla Wolters-Pronk in de plaatselijke krant, De Rozenburgse Courant, blz. 3
Hier terug te lezen: https://t.co/CREGibfLG3

24 januari 2017

Vanaf vandaag neem ik deel aan het project BOR (Begeleide Omgangsregeling) bij Stichting Humanitas in Rotterdam.
Binnen dit project ga ik ouders begeleiden, in een (v)echtscheidingssituatie, bij de overdracht van hun kind/kinderen n.a.v. bezoekregeling en in opvoedingsvraagstukken.23 januari 2017

In februari ga ik mijn eerste voorlichting geven aan een schoolteam.
Onderwerp: Rouw bij kinderen

16 januari 2017

Ik kom binnenkort op de website www.rememberme.nl met een artikel over mijn eigen rouwsituatie m.b.t. het overlijden van mijn zoon. Ik zal het vermelden, zodra het erop staat.
Ook zal ik binnenkort op de site www.rememberme.nl als rouwcoach vermeld worden bij het kopje Rouw; rouw bij kinderen. Ook dit zal ik vermelden.16 januari 2017

Ik heb vandaag mijn laatste certificaat behaald binnen de opleiding Palliatieve Zorg aan Kinderen bij ICPCN/ Stichting PAL! Alle 5 certificaten behaald in 14 maanden tijd;
de certificaten op een rijtje:

 • Introduction to Children’s Palliative Care
 • Communicating with Children & Psychosocial Issues in Children’s Palliative Care
 • End of Life Care in Children’s Palliative Care
 • Perinatal Palliative Care
 • Pain assessment and Management in Children’s Palliative Care
  (Behaald betekent: een cijfer 8 of hoger per onderdeel….)

16 januari 2017

Inmiddels heb ik met diverse locale instanties kennis gemaakt; een school, schoolmaatschappelijk werk, huisartsenpraktijk, 3 ziekenhuizen.
De komende weken volgen: de andere 4 scholen, inclusief voorgezet onderwijs, grote uitvaartondernemer, nog een regionaal ziekenhuis. Wellicht ga ik met nog meer instanties kennismaken…11 januari 2017

Ik sta in een regionale krant met een artikel over mijn praktijk!

De Brielsche Courant, blz. 11

Terug te lezen via deze link:
http://hyperlocal.persgroep.nl/data/BRC/2/index.html

10 januari 2017

Deelname aan netwerk Palliatieve Zorg voor Kinderen; regio Zuid-West

http://www.kinderpalliatief.nl/Nieuws/Uitbreiding-regionale-Netwerken-Kinderpalliatieve-Zorg9 januari 2017

Inmiddels druk bezig met het openbaar maken van mijn praktijk.
D.m.v. folders, visitekaartjes, website en via website button naar Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Maar ook afspraken met diverse instanties.

1 januari 2017

Officiële start van mijn praktijk Verlies en Rouw Kind en Jongere Ulla Wolters-Pronk


Terug